top of page
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek 1.

Obecné informace:

 

Společnost HCV group a.s. je ve smyslu čl. 4 správcem osobních údajů.

Článek 2.
Jaké údaje zpracováváme:

 

Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy Evropské unie a České republiky. Zpracování vašich údajů probíhá proto, abychom zajistili všechny naše i vaše práva a povinnosti v rámci obchodního vztahu.

Účely, za jakými osobní údaje shromažďujeme:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv,

 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb,

 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů,

 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů,

 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb,

 • pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování,

 • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám,

 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů,

 • pořizování a užívání fotografií a videozáznamů z obchodních akcí a školení.

Naše společnost využívá vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Veškeré vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

 • platné smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, dle čl. 6, odst. b) GDPR - plnění smlouvy;

 • legislativy České republiky, dle čl. 6, odst. c) GDPR – právní povinnost;

 • našeho oprávněného zájmu, dle čl. 6, odst. f) GDPR – oprávněný zájem.

V rámci zpracování vašich osobních údajů neprovádíme zpracování žádných osobních údajů, pro které bychom od vás potřebovali souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6, odst. a) GDPR. V případě nových procesů, kdy váš souhlas s tímto budeme potřebovat, vás o tomto budeme informovat.

Veškeré vaše údaje potřebné pro splnění našich práv a povinností zpracováváme pouze po dobu našeho společného obchodního vztahu a po jeho ukončení uchováváme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních předpisů legislativy ČR.

Článek 3.
Příjemci osobních údajů:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od vás.

Pro zasílání obchodních sdělení využíváme služby společnosti Quanda International s.r.o.

Článek 4.
Jakým způsobem chráníme vaše osobní údaje:

S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V naší organizaci platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec může mít přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Článek 5.
Komu vaše osobní údaje poskytujeme:

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

Článek 6.
Jaká jsou vaše práva ve smyslu ochrany osobních údajů:

 1. Právo na informaci - jaké konkrétní údaje o vás zpracováváme;

 2. Právo na opravu - v případě neúplnosti či nepřesnosti;

 3. Právo na výmaz - osobních údajů, vyjma těch, které nám ukládá zákon nebo pracovní smlouva;

 4. Právo na omezení zpracování - osobních údajů, vyjma těch, které nám ukládá zákon nebo pracovní smlouvy;

 5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - které se vás týkají;

 6. Právo na přenesení údajů jinému správci - v případě potřeby.

 

V případě, že se domníváte, že dochází k ke zpracování osobních údajů v rozporu s legislativou, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7
IČ: 70837627

KONTAKT
KONTAKT
OBCHOD
+420 604 654 321
co@hcv.cz
SERVIS
+420 603 123 456
co@hcv.cz
CHODSKÁ 1203,
75661 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
POLNÍ 780/92
63900 BRNO - ŠTÝŘICE
bottom of page